Onderwijsinspectie toetst op kwaliteit en financiën

In het jaarwerkplan 2015 van de Inspectie van het Onderwijs staat het extern toezicht op financiën en kwaliteit specifiek vermeld. Is dat nu nieuw? Of wordt het anders? En hoe kan een onderwijsbestuur zelf zicht hebben op de relatie kwaliteit en inzet financiën?

Auteur: Dirk Jan Timmer, strategisch consultant bij TIMMACON en partner bij Qualiant.nl

Oude wijn in nieuwe zakken?

De behoefte aan integrale managementinformatie neemt toe. Inzicht in ontwikkeling van kwaliteit én financiën is de uitdaging voor de schoolbesturen in Nederland.

Onderwijskundig en financieel

De minister schreef vorig jaar aan de Tweede Kamer : “De inspectie houdt toezicht op een risicogerichte wijze: ieder jaar bekijkt de inspectie bij alle scholen of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert, zowel onderwijskundig als financieel. Bij onvoldoende kwaliteit vindt vervolgonderzoek plaats. Bij basiskwaliteit wordt aangegeven dát het voldoende is. Er wordt niet aangegeven op welke punten de school het goed doet of kan verbeteren. Wij zijn van mening dat niet de basiskwaliteit, maar goed onderwijs het streven moet zijn van elke school.”

Goed onderwijs

Maar wat is nu goed onderwijs als het gaat om financiën? Betekent dat binnen de begroting blijven? Betekent dit een voldoende kapitalisatiefactor?
Na de invoering van de lumpsum financiering is menig onderzoek gedaan naar verhoudingen inzet van personele middelen. Er zijn ook uitgebreide studies gedaan naar evidenced based budgetting, maar uiteindelijk is het geven van onderwijs maatwerk. Het is maatwerk omdat geen school, geen team en geen situatie hetzelfde is.

Integratie van informatie

Het belangrijkste is dat er transparantie is in de relatie tussen halen van onderwijskundige doelen en de inzet van financiële (inclusief personele) middelen. Dat vraagt dus ook om integratie van informatie.

Alleen financiële rapportages – hoe mooi en interactief ook – zonder inzicht in kwaliteitsontwikkeling, dienen alleen het doel om binnen budgetten te kunnen blijven. Deze rapportages missen de relatie met de onderwijskundige doelen.

Maar zo ook omgekeerd: Er kunnen prachtige rapportages zijn van doorgaande leerlijnen, leeropbrengsten en toetsresultaten. Maar als de relatie met personele- en financiële inzet ontbreekt, ontstaat een eenzijdig beeld over wat goed gedaan wordt.

Grip op samenhang

De uitdaging voor het onderwijsinstellingen is dus gelegen in het grip krijgen op de samenhang van input (personeel/financiën) en output (leeropbrengsten). Dan overkomt een school geen financieel debacle of tegenvallende CITO scores, maar dan zijn besturen in staat om op basis van integrale informatie te sturen. Bij het sturen op zowel kwaliteit als financiën blijf je als onderwijsbestuurder de regie voeren en is de Inspectie geen toezichthouder maar een sparring-partner. Met de onderwijsinspectie spreek je dan over de ontwikkelingen waarbij je als onderwijsbestuurder zelf aan het roer staat.

Verder kijken

Topicus is vorig jaar gestart met een nieuw initiatief om de behoefte aan geïntegreerde dashboards te ondersteunen. Kijk op Qualiant.nl voor meer informatie.